Pastorale eenheid de Heilige apostelen

Zo noemen we de samengevoegde parochies van zowel de gemeente Mol als die van Balen. Het zijn er vandaag nog 12.
Het beleidsteam voor de pastorale eenheid wordt gevormd door volgende leden :

  • Norbert Wauters : verantwoordelijke gemeenschapsopbouw
  • Edmund Savarimuthu : verantwoordelijke catechese en verkondiging
  • Luc Motmans : verantwoordelijke liturgie en gebed
  • Luc Geukens : verantwoordelijke materieel beheer
  • Griet Van Colie : verantwoordelijke diaconie
  • Nico Peeters : jeugdpastor
  • Jean Verheyen
  • Lea Janssens

    Zij dragen de eindverantwoordelijkheden maar werken nauw samen met de plaatselijke contactgroepen of parochieteams.

Website: www.deheiligeapostelen.be